Biodiversity Conservation and Sustainable Development in Southwest China

University of Wisconsin-Madison NSF IGERT China Program

Workshop on Biodiversity Conservation in the North-west of Yunnan Province

Kunming, Yunnan, P. R. China
August 8-18, 2002


Participants for each topic

Topic 1: Data Base, GIS, Monitoring

 • A-xing ZHU
 • Navin RAMANKUTTY
 • ZHU Jianguo
 • WANG Wei
 • REN Guopeng
 • TANG Ya
 • WANG Yuhua
 • MA Youxin
 • HU Huabin

Topic 2: Interaction among people, animals, and environment

 • Katherine BOWIE
 • Warren PORTER
 • Joshua POSNER
 • Jess REED
 • LIANG Xingcai
 • CAO Ming
 • SONG Qishi

Topic 3: Grassland Degradation

 • Kenneth ALBRECHT
 • Jack RUTLEDGE
 • WU Ning
 • LUO Peng
 • PAN Kaiwen

Topic 4: Land use, soil

 • Kevin MCSWEENEY
 • Marcus LANE
 • SHA Liqing

Topic 5: Biological Geography and Evolution of Fauna & Flora

 • SUN Hang
 • ZHOU Zekun
 • LU Shuqin
 • WANG Yuezhao
 • XIE Feng
 • CHEN Ziming
 • RAO Dingqi
 • CHEN Xiaoyong

Topic 6: Participatory Research, Indigenous Knowledge

 • Gladys BUENAVSTA
 • Jacqui HITCHON
 • ZHAO Shihong
 • LI Bo
 • XIE Hongyan

Back to 2002 Conference